CONSUL

უკან დაბრუნება

საგრანტო განაცხადების მიღება

Tamta Tamta  •  2020-10-26  •    1 კომენტარი
Sub-grants.png
Sub-grants.png


ინიციატივის კოდი: CONSUL-2020-10-2

EECMD აცხადებს მცირე გრანტების კონკურსს "DRIVE Democracy: რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის" პროექტის მონაწილეებისთვის.

საგრანტო განაცხადი შეუძლიათ შემოიტანონ პროექტის მონაწილეებს ინდივიდუალურად ან საინიციატივო ჯგუფებად. არ არის შეზღუდული თითოელ ქალაქში მონაწილეთა მიერ ასეთი პროექტების წარდგენის რაოდენობა, თუმცა სასურველია, აქტივობები იმგვარად იყოს დაგეგმილი, რომ მასში სხვა მონაწილეების ჩართულობა იყოს უზრუნველყოფილი. პრიორიტეტი მიენიჭება პროექტებს, რომელიც მაქსიმალურად გაითვალისწინებს ჯგუფის სხვა წევრების ჩართულობას.

წელს, მცირე გრანტების პროგრამის პრიორიტეტია სამოქალაქო ჩართულობის გზით ადგილობრივი დემოკრატიის გაძლიერებაზე ორიენტირებული ინოვაციური იდეების მხარდაჭერა. EECMD დაინტერესებულია დააფინანსოს შემდეგი ხასიათის ინიციატივები:

  • ადგილობრივი სოციალური და ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შესწავლა, განსაკუთრებით პროექტის ფარგლებში შექმნილ საგზაო რუქებში ასახული იდეების დამატებით განვითარება და პოპულარიზაცია;
  •  ადგილობრივი მოსახლეობის (მათ შორის მიკრო დონეზე: უბანი, სოფელი, მიკრორაიონი, თემი) სოციალური და ეკონომიკური ინტერესების უკეთ იდენტიფიკაცია და ამ იდეების პოლიტიკურ თუ საარჩევნო დღის წესრიგში ასახვისათვის საჭირო ღონისძიებები;
  •  სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების, ურბანული ცხოვრების გაუმჯობესებისაკენ მიმართული ინოვაციური, მათ შორის საცდელი, ექსპერიმენტული იდეები;
  • საცხოვრისი გარემოს გაუმჯობესების, უსაფრთხო და გონიერ ურბანულ მობილობაზე ფოკუსირებული ისეთი საინფორმაციო და ადვოკატირების კამპანიები, რომელთა მიზანია ამ საკითხების პოლიტიკურ და საარჩევნო დღის წესრიგში, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიათა და კანდიდატთა წინასაარჩევნო პროგრამაში ასახვა;
  • მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერება თვითმმართველობის განხორციელებაში და ადგილობრივი პრობლემების გადაწყვეტის საქმეში მოქალაქეთა მონაწილეობის წარმატებული პრეცედენტების შექმნა;
  • საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის გაძლიერება ქალაქის/თემის პრობლემების გადაჭრაში გადაწყვეტილების მიღების დონეზე;
  • ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის ზრდის ხელშეწყობა;

არ დაფინანსდება პროექტები, რომლებიც:

  • მხარს უჭერენ, პირდაპირ ან ირიბად, რომელიმე პოლიტიკური პარტიის საქმიანობას
  • ეწევიან რომელიმე ეთნიკური ან სოციალური ჯგუფის დისკრიმინაციას
  • ახდენენ ძალადობის პროპაგანდას.

პროექტის განხორციელების ვადები: არაუგვიანეს 2021 წლის მარტისა, თუმცა განიხილება ინდივიდუალურად წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით.

დოკუმენტები (2)


კომენტარის დასატოვებლად თქვენ უნდა გაიაროთ ავტორიზაცია ან რეგისტრაცია.
ამ ინიციატივისთვის შეტყობინებები არ მოიძებნა.
ეტაპები განსაზღვრული არ არის